Đã có nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

Chính phủ vừa ban hành nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11 sau nhiều mong đợi của doanh nghiệp và thị trường. 
 

Ấn định mức vốn pháp định 20 tỉ đồng 

Theo đó, Chính phủ vẫn khẳng định doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỉ đồng (trừ khi kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên).

Tuy nhiên, với những doanh nghiệp đang hoạt động chưa đáp ứng đủ điều kiện về mức vốn pháp định này vẫn được tiếp tục hoạt động, nhưng phải bổ sung đủ số vốn pháp định trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 1-7-2015 nếu tiếp tục kinh doanh bất động sản. 

Các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư, đã được giao đất, cho thuê đất, đã có văn bản cho phép chuyển nhượng dự án và các hợp đồng chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản đã ký trước ngày 1-7-2015 thì không phải làm thủ tục theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. 

Tương tự, các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, chuyển nhượng dự án, các văn bản chuyển nhượng hợp đồng đã ký kết trước ngày 1/11/2015 (ngày Nghị định này có hiệu lực) được tiếp tục thực hiện mà không phải ký lại theo các hợp đồng mẫu và theo trình tự, thủ tục của Nghị định này. 

Phải công bố thông tin trên báo về việc chuyển nhượng dự án BĐS 

Riêng về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định đầu tư, trước khi làm thủ tục bàn giao, chủ đầu tư chuyển nhượng phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng (nếu có) và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày về việc chuyển nhượng dự án hoặc phần dự án, quyền lợi của khách hàng và các bên liên quan… 

Ngoài ra, về các hợp đồng mẫu, trước đó, đầu tháng 7/2015, do tiến độ soạn thảo Nghị định hướng dẫn chậm so với thời điểm Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực, Bộ Xây dựng đã cứu cháy bằng cách ban hành công văn hướng dẫn tạm thời các hợp đồng mẫu vẫn thực hiện theo các văn bản cũ. 

Nay nghị định mới quy định: có 5 loại hợp đồng mẫu được quy định: Hợp đồng mua bán nhà, xây dựng công trình có sẵn, hình thành trong tương lai; Hợp đồng cho thuê nhà, xây dựng công trình có sẵn, hình thành trong tương lai; Hợp đồng thuê mua nhà, xây dựng công trình có sẵn, hình thành trong tương lai; Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

 

                                                                                                                                                               Nguồn: Pháp luật TP