THÔNG TƯ 15/2008/TT-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN KHU ĐÔ THỊ MỚI KIỂU MẪU