Phó Tổng Giám đốc Khối Quản lý dự án (Deputy General Director ofProject Management Unit)

24/01/2019

I. Mô tả

Chịu trách nhiệm quản lý Khối Quản lý dự án theo sơ đồ tổ chức gồm:

 • Phòng Nghiệp Vụ QLDA
 • Ban QLDA Hạ Tầng
 • Ban QLDA Hoàn Thiện Nội Thất
 • Ban QLDA

Being responsible for managing the Project Management Unit by the organization chart included:

 • The professional Project Management Department
 • The Infrastructure project management board
 • The Interior Finishing Project Management Board
 • The Project Management Board
 • Tham mưu cho Ban TGĐ xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự phù hợp với bộ máy quản lý theo từng thời điểm.

Advising Generaal Director about building organizational structure, personnel arrangement appropriate to the management apparatus from time to time.

 • Rà soát và xây dựng chức năng nhiệm vụ của các Phòng/Ban trực thuộc để cập nhật điều chỉnh đúng với hiện trạng.

Reviewing and developping the functions and tasks of the departments / units under the management to update and adjust them on the correct status.

 • Xây dựng hệ thống quy trình, quy định liên quan đến việc quản lý Phòng Ban cũng như các dự án

Developping the system of processes and regulations related to the management of departments as well as projects

 • Phân công công việc cho các phòng ban trực thuộc để đảm bảo chuyên môn của các phòng ban phục vụ tốt cho công tác quản lý dự án.

Advising the Board of Management to build organizational structure, personnel arrangement appropriate to the management apparatus from time to time.

 • Kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở việc thực hiện công việc liên quan của các phòng ban trực thuộc để đảm bảo các công việc theo đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí và đạt chất lương theo mục tiêu đưa ra của công ty.

Check, urge and remind the implementation of the related work of the departments to ensure the work according to schedule, cost savings and quality according to the target of the company.

 • Tổ chức đào tạo chuyên môn và kỹ năng cho đội ngũ nhân viên để đảm bảo đội ngũ nhân viên đáp ứng được yêu cầu công việc và luôn được cập nhật kiến thức chuyên môn ngành nghể trực thuộc.

Organizing the professional and skill training for the staff to ensure that the staff meets the work requirements and is always updated with professional knowledge of the subordinate profession.

 • Xây dựng và đề xuất các chính sách kịp thời cho các phòng ban/nhân viên trực thuộc để để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên.

Developing and proposing timely policies for departments / affiliated staff to encourage employees to work.

 • Lập kế hoạch dự án đảm bảo thực hiện mục tiêu của dự án và xác định các nguồn lực cần thiết để triển khai dự án; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch của các Ban Quản lý dự án nhằm đảm bảo thực hiện tiến độ đúng kế hoạch được duyệt.

Planning the project to ensure for catching up the target and confirming the necessary resources to develop the project

 • Thực hiện kiểm tra, soát xét, quản lý công tác thủ tục pháp lý/ hồ sơ dự án trong phạm vi công việc để đảm bảo hồ sơ pháp lý của vòng đời dự án

Performing the inspection, review and management of legal procedures/project documents within the scope of work to ensure legal records of the project life cycle.

 • Thẩm tra tính pháp lý hồ sơ kỹ thuật chuyên môn do Phòng Quản lý thiết kế đề xuất về kiến trúc, kết cấu, hạ tầng công trình, hệ thống điện, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện – nước hạ tầng công trình, hoàn thiện nội thất từ giai đoạn triển khai dự án đến giai đoạn bàn giao dự án đưa vào sử dụng.

Making the verification of legal documents of professional technical designs proposed by the Department of Management regarding architecture, structure, infrastructure, electrical systems, waste water treatment systems, public electricity – water infrastructure systems submission, interior finishing from the project implementation stage to the stage of project handover and putting into use.

 • Phối hợp chặt chẽ cùng chủ đầu tư và địa phương thực hiện hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của dự án, triển khai xây dựng công trình, nghiệm thu quyết toán hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng đối với dự án Công ty là Nhà đầu tư

Coordinating closely with investors and localities to complete the legal documents of the project, deploying the construction, taking over the final settlement of the project, handing over and putting the project into use as the company is an investor.

 • Giám sát và kịp thời xử lý, báo cáotrong quá trình triển khai dự án đảm bảo các hạng mục/ dự án được thực hiện đúng kỹ thuật, khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Supervising and promptly handling and reportin in the process of implementing the project to ensure that the items / projects are implemented in accordance with the techniques, volume, quality, progress, labor safety and environmental sanitation.

 • Rà soát, kiểm tra, chuẩn bị hồ sơ cho công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao các hạng mục công trình từ khi dự án đầu tư hình thành

Reviewing, checking and preparing the documents for acceptance, payment and handover of work items since the investment project starts.

 • Rà soát, kiểm tra, thực hiện công tác trắc đạc tại hiện trường của các dự án
 • Reviewing, checking and implementing the surveying work in the scene of the project
 • Phối hợp với các Phòng ban, cơ quan chức năng thực hiện công tác bàn giao công trình theo quy định.

Coordinating with the departments and authorities to perform the handover by the regulations.

 • Xây dựng, triển khai các quy trình, tài liệu, biểu mẫu, tổ chức triển khai các biện pháp kiểm soát, cải tiến để nâng cao chất lượng công trình, chất lượng công việc.

Setting up, deploying the processes, documents, forms, organizing the method of control and improving for the work quality.

 • Ký kiểm soát kết quả, hồ sơ thực hiện, hồ sơ khối lượng của các đơn vị tư vấn và thi công trước khi trình lên Tổng Giám đốc

Signing for the control of the results, performance records, volume records of consulting and construction units before submitting to the General Director

 • Tổ chức huấn luyện, đào tạo về kiến thức, kỹ năng cho CBNV thuộc đơn vị quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả công việc và phát triển nhân viên

Organizing for training on the knowledge and skills for employees under management units to ensure the work efficiency and the employee development.

 • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện công việc

Making the periodical or extraordinary reports of work performance results

 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổng Giám đốc

Performing other tasks s as assigned by the General Director

II. Yêu cầu

 1. Gioi tính: Nam, tuổi từ 40 trở lên

Gender: Male, aged from 40 years old up

 1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây dựng

Qualification:BA of  University of Construction, Architecture, Construction  Econoimic

 1. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong quản lý dự án từ 10 năm trở lên và 05 năm giữ vị trí tương đương với vị trí tuyển dụng cho các chủ đầu tư.

Working experience: Being experienced in the project management for 10 years up and 05 years experience of working as the position in equivalent

 1. Kiến thức: Có kiến thức sâu và rộng về quản lý dự án và các thủ tục pháp lý của dự án

Knowledge: Getting the deep and extensive knowledge of project management and the legal procedures related to the projects.

 1. Kỹ năng/Skill:
 • Có kỹ năng quản lý dự án tốt về chi phí, tiến độ, chất lượng và nhân sự

Being well-skilled in the project management, cost, schedule, quality and personnel

 • Có kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm và truyển đạt tốt.

Being well skilled in the leadership, teamwork and communication

 • Có kỹ năng xây dựng hệ thống quản lý dự án theo qui trình và qui định.

Being well skilled in setting up the project management system according to processes and regulations

 1. Ngoại ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh thông thạo

Foreign Language: fluent at using Vietnamese or English

 1. Tin học: Thông thạo các phần mềm văn phòng và phần mềm liên quan đến quản lý dự án

Information Technology: Fluent at Miscrosoft Office, the software related to the project management.